1.0    Piagam Jabatan Bendahari

   • Memastikan pengurusan kewangan Universiti dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi peraturan dan pekeliling yang ditetapkan.
   • Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kewangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
   • Menyediakan maklumat kewangan dengan tepat, cepat dan relevan kepada pelanggan.
   • Bertanggungjawab untuk memastikan kedudukan kewangan Universiti sentiasa terkawal seperti mana sasaran yang ditetapkan.
   • Mewujudkan peraturan-peraturan kewangan yang komprehensif dan berkesan.

 

1.1    Piagam Bahagian Akaun

   • Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) dan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan dan Prestasi (LRKKP) untuk dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) tidak lewat daripada 10 Januari setiap tahun.
   • Menyediakan Penyata Kewangan UPNM yang lengkap untuk dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun.
   • Memastikan semua pelarasan Penyata Bank disediakan sebelum/ pada 10hb bulan berikutnya.
   • Memastikan semua manual jurnal dipost ke dalam sistem selewatnya 5hb setiap bulan.

 

1.2    Piagam Bahagian Terimaan Dan Akaun Pelajar

   • Resit rasmi bagi bayaran tunai, cek dan wang pos akan dikeluarkan pada masa penerimaan di Kaunter Bahagian Terimaan.
   • Resit rasmi bagi dana pindahan akan disediakan secepat mungkin setelah dana pindahan diterima masuk ke akaun universiti dan dokumen sokongan disahkan lengkap.
   • Bil tuntutan (invois) pelbagai disediakan dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima dengan lengkap.
   • Bil tuntutan (invois) yuran pengajian pelajar disediakan dalam masa 14 hari sebelum pelajar mendaftar diri bagi semester baharu.
   • Bil tuntutan (invois) penaja disediakan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan lengkap.
   • Surat peringatan kepada pelajar dikeluarkan pada minggu ke 5 semester pengajian.
   • Surat kuasa memungut hasil dan buku resit sementara kew38 disediakan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dengan lengkap.

 

1.3   Piagam Bahagian Bajet

   • Menyediakan belanjawan mengurus dan pembangunan yang lengkap mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

 

1.4    Piagam Bahagian Perolehan

   • Pendaftaran pembekal dalam tempoh 2 minggu.
   • Memastikan Pesanan Tempatan (LO) / Inden dapat dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas menerima permohonan pembelian yang lengkap.
   • Memastikan surat tawaran bagi perolehan bekalan/perkhidmatan dapat dikeluarkan dalam masa 7 hari selepas diluluskan oleh jawatankuasa yang berkenaan.

 

1.5    Piagam Bahagian Pembayaran

   • Menguruskan pembayaran kepada staf/ pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang diterima lengkap.
   • Pembayaran pendahuluan staf dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

 

1.6    Piagam Bahagian Aset

   • Memastikan aset alih universiti diuruskan dengan cekap, teratur dan sistematik mengikut pekeliling yang sedang berkuat kuasa.

 

1.7    Piagam Bahagian Gaji dan Akaun Staf

   • Memastikan pembayaran Gaji dikreditkan ke akaun staf mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara pada setiap bulan.

 

1.8    Piagam Bahagian Pentadbiran

   • Memastikan e-tiket penerbangan disediakan dalam tempoh 3 hari (bekerja) sebelum tarikh penerbangan.
   • Memastikan pengiklanan tender bagi universiti dibuat sejurus selepas perincian tender diterima.
   • Memastikan perolehan jabatan dibuat setelah permohonan diterima (mengikut kepentingan) dan juga peruntukan yang masih ada.
   • Memastikan perjawatan dimohon dari semasa ke semasa mengikut keperluan setiap bahagian/unit di Jabatan Bendahari.
   • Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.