bajet

 Fungsi Seksyen Bajet

  • Menyediakan anggaran tahunan bajet mengurus universiti
  • Menyediakan cadangan agihan bajet mengurus setiap tahun
  • Menyelenggara dan memantau buku vot
  • Memantau prestasi perbelanjaan dan menyelaras keperluan tambahan universiti
  • Menyediakan keperluan unjuran aliran tunai universiti setiap suku tahun bagi penyaluran bajet mengurus serta mengawal dan memastikan aliran tunai adalah mencukupi
  • Menyediakan laporan berkaitan bajet
  • Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti
  • Urusetia Mesyuarat JPKA setiap suku tahun